เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
วิชาเพิ่มเติม   ปีการศึกษา 1/2562
เบ็ญจะมะมหาราช
เฉพาะ ม.1/1-9, ม.2/1-9, ม.3/1-9
เปิดลงทะเบียน 17 พ.ค.2562 เวลา 12.00 น. - 19 พ.ค.2562 เวลา 12.00 น.
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม
1 55937 เด็กชาย กิตติพล ประมูลศิลป์ ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
2 55938 เด็กชาย คณพศ ธุระอบ ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
3 55939 เด็กชาย ณกร ผงผ่าน ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
4 55940 เด็กชาย ณัฐชนน วรุณธรรม ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
5 55941 เด็กชาย เดชดนัย ชาญอุไร ง20291/เสริมทักษะทางการเงิน
6 55942 เด็กชาย ธนภัทร ส่องแสง ว20292/การโปรแกรม KidBright
7 55943 เด็กชาย ธนัท ปัญญาธิกุล ว20292/การโปรแกรม KidBright
8 55944 เด็กชาย ธรรศกฤต ชาญบัณฑิตนันท์ ศ20201/จิตรกรรม 1
9 55945 เด็กชาย ธีรภัทร พันธุ์เลิศ ศ20221/ทฤษฏีดนตรีสากล 1(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
10 55946 เด็กชาย นพกร บัวกอง ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
11 55947 เด็กชาย ปยุต พร้อมพรชัย ว20292/การโปรแกรม KidBright
12 55948 เด็กชาย พงศพัศ ไตรนทีพิทักษ์ ว20292/การโปรแกรม KidBright
13 55949 เด็กชาย วงศกร ชัยสมร ว20292/การโปรแกรม KidBright
14 55950 เด็กชาย วรโชติ จัตุกูล ว20292/การโปรแกรม KidBright
15 55951 เด็กชาย อชิตะ แสนทวีสุข ง20291/เสริมทักษะทางการเงิน
16 55952 เด็กชาย อัศวิน สุวรรณกูฏ ว20292/การโปรแกรม KidBright
17 55953 เด็กชาย อัษฎายุธ อินญาพงษ์ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
18 55954 เด็กหญิง กชกร สมอบ้าน ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
19 55955 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ธนูทอง ง20226/อาหารพื้นเมือง
20 55956 เด็กหญิง กวินทรา เดชขจร ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
21 55957 เด็กหญิง จินตกัญญา สมพร ศ20221/ทฤษฏีดนตรีสากล 1(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
22 55958 เด็กหญิง จิระภิญญา แสวงเทศ ศ20221/ทฤษฏีดนตรีสากล 1(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
23 55959 เด็กหญิง ชนาพร หมายดี ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
24 55960 เด็กหญิง ณัฐธิดา อภิรัตน์มนตรี ง20291/เสริมทักษะทางการเงิน
25 55961 เด็กหญิง ณิชากร พันธง ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
26 55962 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ วงศ์เคน ง20226/อาหารพื้นเมือง
27 55963 เด็กหญิง นริสา เจริญทัศน์ ศ20211/ดนตรีและขับร้องไทย(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
28 55964 เด็กหญิง นวรัตน์ ทองมั่น ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
29 55965 เด็กหญิง ปริชญา จันทป ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
30 55966 เด็กหญิง ปรีดิญา นบนอบ ง20226/อาหารพื้นเมือง
31 55967 เด็กหญิง ปวริศา ฉัตรวิไล ง20291/เสริมทักษะทางการเงิน
32 55968 เด็กหญิง ปาณิสรา รักษาสัตย์ ง20226/อาหารพื้นเมือง
33 55969 เด็กหญิง ปิยธิดา แสนโกสิก ศ20221/ทฤษฏีดนตรีสากล 1(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
34 55970 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เล็กสุทธิ์ ง20226/อาหารพื้นเมือง
35 55971 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ผดุงเวียง ว20291/การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
36 55972 เด็กหญิง ภัทรธารดา องค์สถาพร ศ20211/ดนตรีและขับร้องไทย(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
37 55973 เด็กหญิง มงคลรัตน์ เกาะสมบัติ ศ20221/ทฤษฏีดนตรีสากล 1(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
38 55974 เด็กหญิง รชญา ฐิตเรวุฒิ ง20226/อาหารพื้นเมือง
39 55975 เด็กหญิง รนิษฐา อาจนาฝาย ศ20221/ทฤษฏีดนตรีสากล 1(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
40 55976 เด็กหญิง วชิรญา สัพสาร ศ20221/ทฤษฏีดนตรีสากล 1(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
41 55977 เด็กหญิง วริศรา ชาญจิตร ศ20201/จิตรกรรม 1
42 55978 เด็กหญิง วิภาวนี บัวสาย ง20226/อาหารพื้นเมือง
43 55979 เด็กหญิง วิรัลพัชร ชัยพิธิพัฒน์ ศ20221/ทฤษฏีดนตรีสากล 1(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
44 55980 เด็กหญิง อักษราภัค ศรีโนนซี ศ20221/ทฤษฏีดนตรีสากล 1(เรียนต่อเนื่องถึง ม.3)
45 55981 เด็กหญิง อิมญา ผิวพรรณ ว20292/การโปรแกรม KidBright