เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   ปีการศึกษา 1/2562
เบ็ญจะมะมหาราช
เฉพาะ ม.1/1-9
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล ฐาน1(24 พ.ค.62 - 18 มิ.ย.62) ฐาน2(21 มิ.ย.62 - 23 ก.ค.62) ฐาน3(26 ก.ค.62 - 20 ส.ค.62) ฐาน4(23 ส.ค.62 - 17 ก.ย.62)
1 55937 เด็กชายกิตติพล ประมูลศิลป์ Go Go Japan ฟิสิกส์คิดไม่ยาก นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา ซูโดกุ และ KEN KEN
2 55938 เด็กชายคณพศ ธุระอบ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ นาฏลีลา เยอรมันหรรษา ฝรั่งเศส ชิคชิค
3 55939 เด็กชายณกร ผงผ่าน กีฬาฟุตบอล เกมคำคม ใกล้พิษ ไกลภัย เกมส์เงินทองของมีค่า
4 55940 เด็กชายณัฐชนน วรุณธรรม คิดเลขเร็ว และ A-Math สื่อดิจิตอลน่ารู้ เกมคำคม นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
5 55941 เด็กชายเดชดนัย ชาญอุไร กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on เกษตรยุกต์ 4.0 ใกล้พิษ ไกลภัย Go Go Japan
6 55942 เด็กชายธนภัทร ส่องแสง ใกล้พิษ ไกลภัย เกษตรยุกต์ 4.0 เกมส์เงินทองของมีค่า กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on
7 55943 เด็กชายธนัท ปัญญาธิกุล กีฬาฟุตบอล เกมคำคม ใกล้พิษ ไกลภัย เกมส์เงินทองของมีค่า
8 55944 เด็กชายธรรศกฤต ชาญบัณฑิตนันท์ พืชพรรณยุกต์ 4.0 นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน ภาษาพาเพลิน
9 55945 เด็กชายธีรภัทร พันธุ์เลิศ พืชพรรณยุกต์ 4.0 นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน ภาษาพาเพลิน
10 55946 เด็กชายนพกร บัวกอง Go Go Japan ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น สื่อดิจิตอลน่ารู้ กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on
11 55947 เด็กชายปยุต พร้อมพรชัย ท่องแดนมังกร(จีน) เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ กีฬาฟุตบอล กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on
12 55948 เด็กชายพงศพัศ ไตรนทีพิทักษ์ เกษตรยุกต์ 4.0 เรียงร้อยถ้อยคำ ฝรั่งเศส ชิคชิค เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
13 55949 เด็กชายวงศกร ชัยสมร กีฬาฟุตบอล เกมคำคม ใกล้พิษ ไกลภัย เกมส์เงินทองของมีค่า
14 55950 เด็กชายวรโชติ จัตุกูล คิดเลขเร็ว และ A-Math สื่อดิจิตอลน่ารู้ เกมคำคม นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
15 55951 เด็กชายอชิตะ แสนทวีสุข กีฬาฟุตบอล เกมคำคม ใกล้พิษ ไกลภัย เกมส์เงินทองของมีค่า
16 55952 เด็กชายอัศวิน สุวรรณกูฏ ท่องแดนมังกร(จีน) เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ เยอรมันหรรษา ฝรั่งเศส ชิคชิค
17 55953 เด็กชายอัษฎายุธ อินญาพงษ์ ฟิสิกส์คิดไม่ยาก วอลเลย์บอล คิดเลขเร็ว และ A-Math เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
18 55954 เด็กหญิงกชกร สมอบ้าน เยอรมันหรรษา ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น สื่อดิจิตอลน่ารู้ กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on
19 55955 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ธนูทอง ชีวะดีต่อใจ เกษตรยุกต์ 4.0 Go Go Japan เกมส์เงินทองของมีค่า
20 55956 เด็กหญิงกวินทรา เดชขจร ท่องแดนมังกร(จีน) วอลเลย์บอล นาฏลีลา เรียงร้อยถ้อยคำ
21 55957 เด็กหญิงจินตกัญญา สมพร นาฏลีลา เรียงร้อยถ้อยคำ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on
22 55958 เด็กหญิงจิระภิญญา แสวงเทศ นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา พืชพรรณยุกต์ 4.0 เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ คิดเลขเร็ว และ A-Math
23 55959 เด็กหญิงชนาพร หมายดี วอลเลย์บอล สื่อดิจิตอลน่ารู้ อังกฤษพาเพลิน ฟิสิกส์คิดไม่ยาก
24 55960 เด็กหญิงณัฐธิดา อภิรัตน์มนตรี ภาษาพาเพลิน นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ ใกล้พิษ ไกลภัย
25 55961 เด็กหญิงณิชากร พันธง พืชพรรณยุกต์ 4.0 Go Go Japan กีฬาแบดมินตัน นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
26 55962 เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงศ์เคน ภาษาพาเพลิน พืชพรรณยุกต์ 4.0 นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา ใกล้พิษ ไกลภัย
27 55963 เด็กหญิงนริสา เจริญทัศน์ นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา ภาษาพาเพลิน เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ เยอรมันหรรษา
28 55964 เด็กหญิงนวรัตน์ ทองมั่น อังกฤษพาเพลิน ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น ใกล้พิษ ไกลภัย คิดเลขเร็ว และ A-Math
29 55965 เด็กหญิงปริชญา จันทป นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา อังกฤษพาเพลิน ภาษาพาเพลิน เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
30 55966 เด็กหญิงปรีดิญา นบนอบ พืชพรรณยุกต์ 4.0 Go Go Japan กีฬาแบดมินตัน ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น
31 55967 เด็กหญิงปวริศา ฉัตรวิไล ชีวะดีต่อใจ สื่อดิจิตอลน่ารู้ เกมส์ฝึกสมาธิ ท่องแดนมังกร(จีน)
32 55968 เด็กหญิงปาณิสรา รักษาสัตย์ ภาษาพาเพลิน พืชพรรณยุกต์ 4.0 นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา ใกล้พิษ ไกลภัย
33 55969 เด็กหญิงปิยธิดา แสนโกสิก กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on อังกฤษพาเพลิน นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา ชีวะดีต่อใจ
34 55970 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เล็กสุทธิ์ อังกฤษพาเพลิน สื่อดิจิตอลน่ารู้ ซูโดกุ และ KEN KEN ใกล้พิษ ไกลภัย
35 55971 เด็กหญิงพิมพ์นิภา ผดุงเวียง ซูโดกุ และ KEN KEN Go Go Japan ชีวะดีต่อใจ ภาษาพาเพลิน
36 55972 เด็กหญิงภัทรธารดา องค์สถาพร วอลเลย์บอล คิดเลขเร็ว และ A-Math นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา Go Go Japan
37 55973 เด็กหญิงมงคลรัตน์ เกาะสมบัติ สื่อดิจิตอลน่ารู้ นาฏลีลา เรียงร้อยถ้อยคำ ใกล้พิษ ไกลภัย
38 55974 เด็กหญิงรชญา ฐิตเรวุฒิ พืชพรรณยุกต์ 4.0 Go Go Japan กีฬาแบดมินตัน ซูโดกุ และ KEN KEN
39 55975 เด็กหญิงรนิษฐา อาจนาฝาย ภาษาพาเพลิน พืชพรรณยุกต์ 4.0 นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา คิดเลขเร็ว และ A-Math
40 55976 เด็กหญิงวชิรญา สัพสาร วอลเลย์บอล นาฏลีลา เรียงร้อยถ้อยคำ โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน
41 55977 เด็กหญิงวริศรา ชาญจิตร นาฏลีลา เกมส์ฝึกสมาธิ สื่อดิจิตอลน่ารู้ คิดเลขเร็ว และ A-Math
42 55978 เด็กหญิงวิภาวนี บัวสาย วอลเลย์บอล เกษตรยุกต์ 4.0 เกมส์ฝึกสมาธิ คิดเลขเร็ว และ A-Math
43 55979 เด็กหญิงวิรัลพัชร ชัยพิธิพัฒน์ สื่อดิจิตอลน่ารู้ เกมคำคม ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น กีฬาแบดมินตัน
44 55980 เด็กหญิงอักษราภัค ศรีโนนซี กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on พืชพรรณยุกต์ 4.0 เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ ฝรั่งเศส ชิคชิค
45 55981 เด็กหญิงอิมญา ผิวพรรณ กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on เกมส์เงินทองของมีค่า ท่องแดนมังกร(จีน) พืชพรรณยุกต์ 4.0